Bonitační řád

(platnost od 10.3.2019)

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Bonitace je základní chovatelskou akcí, která po splnění dalších podmínek umožňuje zařazení psa/feny do chovu.

2. účast na bonitaci je podmíněna splněním základních podmínek, a to:

 • RTG DKK maximálně 2/2
 • výstavní ocenění pro psy i feny minimálně VD (velmi dobrý) z výstavy se zadáváním titulu CAC od 15ti měsíců věku psa/feny (ve třídě střední, otevřené, pracovní, vítězů). 

3. Rozlišují se 2 typy bonitací:

 • Základní bonitace
 • Výběrová bonitace

A. ZÁKLADNÍ BONITACE

Všeobecná ustanovení:

 • je základním posouzením chovné způsobilosti jedince (psa/feny)
 • základní bonitaci v případě nesplnění (a pokud není jedinec vyřazen z chovu pro hrubou exteriérovou vadu) je možno opakovat (v rozmezí minimálně 3 měsíců)
 • minimální počet přihlášených jedinců je 5
 • bonitace mohou pořádat pouze členové MSDK za patronace klubu
 • vedoucí akce je zodpovědný za její průběh i za odpovídající technické vybavení (ochranný rukáv, ochranný oděv, pistole, míra, váha, podlážka, …
 • po celou dobu bonitace je pes veden pouze na hladkém řetízkovém nebo koženém obojku a prověšeném vodítku. Obojek nesmí být nastaven na stahování. Nepřípustné jsou postroje, ostnaté a drátěné obojky, škrtidla a stahovací smyčky. V průběhu celé bonitace smí být pes ovlivňován ze strany psovoda pouze ústními povely. Jakékoliv další ovlivňování psa, ať již mechanickými povely nebo za pomocí pamlsků, míčků, pešků a podobných motivačních prostředků je zakázáno a vede k diskvalifikaci. Pes je bez náhubku. Posuzuje se chovatelský přínos, kvality exteriéru a povahy psa/feny v rozmezí standardu FCI. Psi, kteří vykazují problémy v povaze, nenechají se změřit či zvážit a psi agresivní nebo bázliví jsou ihned „pozastaveni“
 • před započetím bonitace vedoucí akce zkontroluje tetovací čísla nebo mikročipy, průkazy původu a splnění základních podmínek k účasti na bonitaci
 • zadání známky pro exteriér a zkouška povahy se provádí současně

Podmínky pro účast na základní bonitaci:

 • minimální věk pro posouzení – 16 měsíců ( pes/fena jsou pak chovní od 18ti měsíců)
 • účastnit základní bonitace se může pes/fena, který má vyhodnocený RTG DKK s výsledkem maximálně 2/2 – musí být doloženo před bonitací
 • výstavní ocenění pro psy i feny nejméně VD (velmi dobrý) z výstavy se zadáváním CAC, pořádané v ČR i v zahraničí (ve třídě střední, otevřené, pracovní, vítězů)

Průběh základní bonitace:

 • posouzení exteriéru
 • zkouška povahy (probíhá po celou dobu bonitace)
 • zadání výsledné značky

ad 1. Posouzení exteriéru

Nejprve jsou bonitováni psi, potom feny v pořadí dle bonitačního seznamu. Vyjímky povoluje bonitační komise.
Psovod se s upoutaným psem hlásí u vedoucího akce, který zkontroluje identitu psa ( tetování musí být čitelné, mikročip identifikovatelný)
Posouzení exteriéru – pro zadání exteriérové známky je rozhodující posudek rozhodčího pro exteriér
Poté následuje kontrola skusu a úplnosti chrupu, varlat, pes je změřen (výška, délka, hloubka hrudníku, obvod hrudníku, délka hlavy, obvod hlavy, obvod zápěstí ), zvážen a posouzen v pohybu.
Výška se měří na pevném, stabilním a rovném podkladu ( dřevěná podlážka, stůl, dlažba apod.).
Minimální hodnocení psa/feny pro zařazení do chovu je výstavní hodnocení velmi dobrý.
Výrazné přednosti, vady nebo nedostatky se uvedou do bonitační karty.

Z chovu jsou vyřazeni jedinci s diskvalifikujícími vadami exteriéru, uvedenými v platném standardu FCI.

Exteriérové hodnocení v bonitačním kódu:

 • pro psy: V, VD
 • pro feny: V, VD

ad 2. Zkouška povahy

Obecně – zkouškou povahy pro splnění základní bonitace je povahový test ZTP bez obrany.
Zkouška povahy je nedílnou součástí posouzení exteriéru a bezprostředně na ni navazuje.

1. průchod řadou pohybujích se osob s rušivými vlivy – psovod se psem upoutaným na vodítku prochází řadou minimálně 10 osob tak, aby jej pes volně následoval u jeho levé nohy. Nejprve prochází řadou osob bez rušivých vlivů, cestou zpět prochází těsně kolem osoby, která proti psu otevře deštník a poté těsně kolem osoby chrastící kanystrem naplněným kamením.
Pes by se měl chovat přirozeně a sebevědomě. Může se chovat přátelsky i netečně, ale jakýkoliv projev agresivity či bázlivosti vede k diskvalifikaci. Rovněž jakékoliv ovlivňování psa psovodem je nepřípustné.

2. průchod skupinou osob – psovod se psem upoutaným na vodítku prochází skupinou minimálně 10 osob tak, aby jej pes volně následoval u jeho levé nohy. Ve skupině přitom se psem několikrát udělá pomyslnou „osmičku“ a nakonec se uprostřed skupiny zastaví.
Pes by se měl chovat přirozeně a sebevědomě. Může se chovat přátelsky i netečně, ale jakýkoliv projev agresivity či bázlivosti vede k diskvalifikaci. Rovněž jakékoliv ovlivňování psa psovodem je nepřípustné. Osoby ve skupině se ke psu chovají netečně a psa se nedotýkají.

3. sevření skupinou osob – cvik navazuje na předchozí cvik zastavením psovoda se psem upoutaným na vodítku uprostřed skupiny osob. Skupina osob utvoří ve vzdálenosti cca 15 kroků kolem psovoda se psem kruh. Na pokyn rozhodčího se osoby volnou chůzí rozejdou směrem ke psu a těsně u něj se zastaví. Poté se osoby opět zformují do původního kruhu kolem psovoda ve vzdálenosti cca 15 kroků . Psovod pak se psem vychází z kruhu ven a opět se vrací do středu kruhu, kde se zastaví bez toho, aniž by psa nějakým způsobem usměrňoval k zaujetí polohy vsedě. Na pokyn rozhodčího se osoby opět rozejdou směrem ke psu, ale rychlejší chůzí než při prvním svírání a těsně u něj se zastaví.
Pes by se měl chovat přirozeně a sebevědomě. Může se chovat přátelsky i netečně, ale jakýkoliv projev agresivity či bázlivosti vede k diskvalifikaci. Rovněž jakékoliv ovlivňování psa psovodem je nepřípustné. Osoby ve skupině se ke psu chovají netečně a psa se nedotýkají.

4. setkání se samostatně stojící osobou s deštníkem – psovod se psem upoutaným na vodítku přichází k samostatně stojící osobě vzdálené od psa cca 50 kroků. Osoba nad hlavou drží rozevřený deštník. Psovod stojící osobu obejde tak, aby se pes pohyboval těsně mezi psovodem a stojící osobou. V závěru cviku se psovod se psem zastaví čelem ke stojící osobě a pozdraví se podáním ruky.
Pes by se měl chovat přirozeně a sebevědomě. Může se chovat přátelsky i netečně, ale jakýkoliv projev agresivity či bázlivosti vede k diskvalifikaci. Rovněž jakékoliv ovlivňování psa psovodem je nepřípustné. Osoba s deštníkem se chová přátelsky, ale psa se nedotýká.

5. zkouška reakce psa na střelbu – psovod se psem upoutaným na vodítku odchází určeným směrem. Na pokyn rozhodčího je v časovém odstupu cca 5 vteřin dvakrát vystřeleno ( ráže 6 mm ze vzdálenosti nejméně 15 kroků od psa.
Pes se musí k výstřelům zachovat lhostejně. Jakýkoliv projev agresivity či bázlivosti vede k diskvalifikaci. V případě pochybností má rozhodčí právo střelbu zopakovat.

6. ponechání psa na úvazovém kolíku – úvazový kolík s úvazovým lanem pořadatele o délce 10-15m se nachází ve volném prostranství cvičiště ve vzdálenosti minimálně 50m od stanoviště rozhodčího. Úkryt pro psovoda se přitom nachází minimálně 50m od úvazového kolíku a minimálně 30m bokem od osy postupu rozhodčího. Psovod psa upoutá k obojku úvazovým lanem a odchází do úkrytu. Usměrnění psa psovodem do polohy vleže či vsedě je nepřípustné, stejně jako nastavení obojku na stahování. Po 5 minutách jde rozhodčí pomalou chůzí směrem ke psu. Rozhodčí psa obejde a poté se postaví psu u hlavy. Rozhodčí pak těsně před psa upustí na zem poznámkový blok či složku, kterou následně zase zvedne a pomalou chůzí od psa odchází. Na pokyn rozhodčího se psovod vrací ke psu, upoutá jej na vodítko a opouští prostory cvičiště.
Pes by se měl chovat přirozeně a sebevědomě. Může se chovat přátelsky i netečně, ale jakýkoliv projev agresivity či bázlivosti vůči rozhodčímu vede k diskvalifikaci. Usměrnění psa psovodem do polohy vleže či vsedě je nepřípustné, stejně jako nastavení obojku na stahování.

Povahové hodnocení:

1A – obdrží pouze ten jedinec, který je sebejistý, vyrovnaný a v celkovém obrazu povahy je v pořádku.

1B – obdrží jedinec, který v celkovém obrazu povahy příliš nepřesvědčil, ale přesto ještě odpovídá standardu.

Pozastaven – je jedinec, který v jednotlivých povahových rysech nesplňuje základní požadavky, je nervózní, plachý, bázlivý, nenechá se změřit či zvážit, případně reaguje na střelbu.

Bonitaci pak může opakovat, nejdříve však za 3 měsíce.

Nechovný – je jedinec plachý, bázlivý, agresivní, příliš nervózní a zbabělý.

ad 3. Zadání výsledné značky

Výsledek bonitace je zapsán do bonitační karty a do průkazu původu, je podepsán rozhodčím pro povahu a hlavním poradcem chovu.

Rozhodnutí bonitační komise je nedotknutelné.

Protesty proti formálním chybám musí být podány písemně pořadateli akce bezprostředně po jejím skončení, ten jej přednese na nejbližší výborové schůzi výboru klubu k posouzení.

Platnost základní bonitace

úspěšné složení základní bonitace zařazuje psa/fenu do základního chovu od 18ti měsíců do:

 • u fen: do dovršení 8 let ( směrodatné je datum narození)
 • u psů: při dobré kondici mohou být v chovu využíváni neomezeně

B. VÝBĚROVÁ BONITACE

Všeobecná ustanovení:

 • bonitace mohou pořádat pouze členové MSDK za patronace klubu
 • vedoucí akce je zodpovědný za její průběh i za odpovídající technické vybavení (ochranný rukáv, ochranný oděv, pistole, míra, váha, podlážka, …)
 • před výběrovou bonitací musí být 1 zkušební pes přezkoušen pro zkoordinování práce figuranta
 • po celou dobu bonitace je pes veden pouze na hladkém řetízkovém nebo koženém obojku a prověšeném vodítku. Obojek nesmí být nastaven na stahování. Nepřípustné jsou postroje, ostnaté a drátěné obojky, škrtidla a stahovací smyčky. V průběhu celé bonitace smí být pes ovlivňován ze strany psovoda pouze ústními povely. Jakékoliv další ovlivňování psa, ať již mechanickými povely nebo za pomocí pamlsků, míčků, pešků a podobných motivačních prostředků je zakázáno a vede k diskvalifikaci. Pes je bez náhubku. Posuzuje se chovatelský přínos, kvality exteriéru a povahy psa/feny v rozmezí standardu FCI. Psi, kteří vykazují problémy v povaze, nenechají se změřit či zvážit a psi agresivní nebo bázliví jsou ihned „pozastaveni“
 • před započetím bonitace vedoucí akce zkontroluje tetovací čísla, mikročipy, průkazy původu a splnění základních podmínek k účasti na bonitaci
 • posouzení exteriéru i zkouška povahy se provádí současně

Podmínky pro účast na výběrové bonitaci:

 • účastnit se mohou jen jedinci, kteří mají splněnou základní bonitaci
 • minimální věk pro posouzení – 24 měsíců
 • účastnit základní bonitace se může pes/fena, který má vyhodnocený RTG DKK s výsledkem maximálně 1/1 – musí být doloženo před bonitací
 • výstavní ohodnocení alespoň 3x výborný od dvou rozhodčích, z toho 1x na národní nebo mezinárodni výstavě (a výstavách, kde se zadává CAC)
 • složená všestranná zkouška 1. stupně podle národního nebo mezinárodního zkušebního řádu (ZVV1, IPO1 atd.)
 • psi/feny, kteří na 1. pokus nesplnili výběrovou bonitaci, mohou ji opakovat nejdříve za 6 měsíců (Majitel psa je za to zodpovědný. Při nesplnění časového limitu výběrová bonitace neplatí.) Třetí opakování bonitace není možné.

Průběh výběrové bonitace:

 • Prověrka exteriéru
 • Zkouška povahy
 • Zadání výsledné značky

ad 1) Psovod se s upoutaným psem hlásí u vedoucího akce, který zkontroluje identitu psa (tetování musí být čitelné, mikročip identifikovatelný), poté je pes vážen a měřen, a posouzen v klidu i v pohybu. Při měření a vážení nesmí být pes žádným způsobem drážděn. Psi, kteří vykazují problémy v povaze, nenechají se změřit a zvážit a psi agresivní jsou ihned „pozastaveni“ a nepostupují ke zkoušce povahy.

Zadává se ocenění:

 • 1 (vynikající exteriér)
 • 2 (výborný exteriér)

ad 2) Zkouška povahy

Obecně – zkouškou povahy pro splnění výběrové bonitace je kompletní povahový test ZTP.
Zkouška povahy je nedílnou součástí posouzení exteriéru a bezprostředně na ni navazuje.

1. průchod řadou pohybujích se osob s rušivými vlivy – psovod se psem upoutaným na vodítku prochází řadou minimálně 10 osob tak, aby jej pes volně následoval u jeho levé nohy. Nejprve prochází řadou osob bez rušivých vlivů, cestou zpět prochází těsně kolem osoby, která proti psu otevře deštník a poté těsně kolem osoby chrastící kanystrem naplněným kamením.
Pes by se měl chovat přirozeně a sebevědomě. Může se chovat přátelsky i netečně, ale jakýkoliv projev agresivity či bázlivosti vede k diskvalifikaci. Rovněž jakékoliv ovlivňování psa psovodem je nepřípustné.

2. průchod skupinou osob – psovod se psem upoutaným na vodítku prochází skupinou minimálně 10 osob tak, aby jej pes volně následoval u jeho levé nohy. Ve skupině přitom se psem několikrát udělá pomyslnou „osmičku“ a nakonec se uprostřed skupiny zastaví.
Pes by se měl chovat přirozeně a sebevědomě. Může se chovat přátelsky i netečně, ale jakýkoliv projev agresivity či bázlivosti vede k diskvalifikaci. Rovněž jakékoliv ovlivňování psa psovodem je nepřípustné. Osoby ve skupině se ke psu chovají netečně a psa se nedotýkají.

3. sevření skupinou osob – cvik navazuje na předchozí cvik zastavením psovoda se psem upoutaným na vodítku uprostřed skupiny osob. Skupina osob utvoří ve vzdálenosti cca 15 kroků kolem psovoda se psem kruh. Na pokyn rozhodčího se osoby volnou chůzí rozejdou směrem ke psu a těsně u něj se zastaví. Poté se osoby opět zformují do původního kruhu kolem psovoda ve vzdálenosti cca 15 kroků . Psovod pak se psem vychází z kruhu ven a opět se vrací do středu kruhu, kde se zastaví bez toho, aniž by psa nějakým způsobem usměrňoval k zaujetí polohy vsedě. Na pokyn rozhodčího se osoby opět rozejdou směrem ke psu, ale rychlejší chůzí než při prvním svírání a těsně u něj se zastaví.
Pes by se měl chovat přirozeně a sebevědomě. Může se chovat přátelsky i netečně, ale jakýkoliv projev agresivity či bázlivosti vede k diskvalifikaci. Rovněž jakékoliv ovlivňování psa psovodem je nepřípustné. Osoby ve skupině se ke psu chovají netečně a psa se nedotýkají.

4. setkání se samostatně stojící osobou s deštníkem – psovod se psem upoutaným na vodítku přichází k samostatně stojící osobě vzdálené od psa cca 50 kroků. Osoba nad hlavou drží rozevřený deštník. Psovod stojící osobu obejde tak, aby se pes pohyboval těsně mezi psovodem a stojící osobou. V závěru cviku se psovod se psem zastaví čelem ke stojící osobě a pozdraví se podáním ruky.
Pes by se měl chovat přirozeně a sebevědomě. Může se chovat přátelsky i netečně, ale jakýkoliv projev agresivity či bázlivosti vede k diskvalifikaci. Rovněž jakékoliv ovlivňování psa psovodem je nepřípustné. Osoba s deštníkem se chová přátelsky, ale psa se nedotýká.

5. zkouška reakce psa na střelbu – psovod se psem upoutaným na vodítku odchází určeným směrem. Na pokyn rozhodčího je v časovém odstupu cca 5 vteřin dvakrát vystřeleno ( ráže 6 mm ze vzdálenosti nejméně 15 kroků od psa.
Pes se musí k výstřelům zachovat lhostejně. Jakýkoliv projev agresivity či bázlivosti vede k diskvalifikaci. V případě pochybností má rozhodčí právo střelbu zopakovat.

6. ponechání psa na úvazovém kolíku – úvazový kolík s úvazovým lanem pořadatele o délce 10-15m se nachází ve volném prostranství cvičiště ve vzdálenosti minimálně 50m od stanoviště rozhodčího. Úkryt pro psovoda se přitom nachází minimálně 50m od úvazového kolíku a minimálně 30m bokem od osy postupu rozhodčího. Psovod psa upoutá k obojku úvazovým lanem a odchází do úkrytu. Usměrnění psa psovodem do polohy vleže či vsedě je nepřípustné, stejně jako nastavení obojku na stahování. Po 5 minutách jde rozhodčí pomalou chůzí směrem ke psu. Rozhodčí psa obejde a poté se postaví psu u hlavy. Rozhodčí pak těsně před psa upustí na zem poznámkový blok či složku, kterou následně zase zvedne a pomalou chůzí od psa odchází. Na pokyn rozhodčího se psovod vrací ke psu, upoutá jej na vodítko a opouští prostory cvičiště.
Pes by se měl chovat přirozeně a sebevědomě. Může se chovat přátelsky i netečně, ale jakýkoliv projev agresivity či bázlivosti vůči rozhodčímu vede k diskvalifikaci. Usměrnění psa psovodem do polohy vleže či vsedě je nepřípustné, stejně jako nastavení obojku na stahování.

7. přepad z makety – na pokyn rozhodčího jde psovod se psem upoutaným na vodítku z výchozího bodu směrem k maketě (zástěně), kde se skrývá figurant. Maketa je od výchozího bodu vzdálená minimálně 30m. Na pokyn rozhodčího vybíhá pomocník přímo na psovoda a provádí přepad z makety. V momentě přepadu zůstává psovod stát a pouští z rukou vodítko. Pes musí útok rychle a samostatně zlikvidovat zákusem do ochraného rukávu. Figurant psa zastrašuje křikem a nápřahy obuškem. Teprve na pokyn rozhodčího jde figurant do klidu a psovod velí psu povel k pouštění. Pes by měl figuranta na povel psovoda pustit a bedlivě střežit.
Pes by měl být veden na vodítku (obojek není nastaven na stahování) u nohy psovoda a může být přidržován i za obojek. V momentě přepadu psovod vypouští psa a to bez jakéhokoliv slovního povelu či ovlivňování. Pes musí předvést přesvědčivý zákrok se zákusem do ochraného rukávu. Zakousne-li se pes mimo ochraný rukáv – je automaticky diskvalifikován. Pes by se měl chovat přirozeně a sebevědomě. Pes by měl samostatně nebo na povel psovoda figuranta pustit, ale pouštění rovněž není nutné a nesnižuje ani výslednou známku. Projeví-li pes v průběhu obrany nezájem o figuranta nebo bázlivost, je rozhodčím povahový test ihned ukončen a v dalším cviku se již nepokračuje.

8. kontrolní výkon – na pokyn rozhodčího se psovod se psem přesune na výchozí bod, odpoutá psa z vodítka a přidržuje jej pouze za obojek. Ze vzdálenosti cca 50 m vybíhá s křikem přímo proti psu figurant. Psovod vyzve figuranta k zastavení a na povel rozhodčího vypouští psa. Psovod přitom zůstává stát na výchozím bodě. Pes musí útok rychle a přesvědčivě zlikvidovat zákusem do ochraného rukávu. Figurant psa zastrašuje křikem a nápřahy obuškem. Teprve na pokyn rozhodčího jde figurant do klidu a psovod velí psu povel k pouštění. Pes by měl figuranta na povel psovoda pustit a bedlivě střežit. Zkouška povahy končí na pokyn rozhodčího, kdy se psovod odebere ke psu, upotá jej na vodítko a odvede.
Tento cvik navazuje bezprostředně na cvik předchozí. Zakousne-li se pes mimo ochraný rukáv – je automaticky diskvalifikován. Pes by se měl chovat přirozeně a sebevědomě. Pes by měl samostatně nebo na povel psovoda figuranta pustit, ale pouštění rovněž není nutné a nesnižuje ani výslednou známku. Projeví-li pes v průběhu obrany nezájem o figuranta nebo bázlivost, je rozhodčím povahový test ihned ukončen.

Dosažené hodnocení při výběrové bonitaci

1a – 1b – 2a – 2b

 • ve třídě 1a – mohou být pouze psi/feny, kteří mají vysokou kvalitu exteriérovou i povahovou a jsou pro chov přínosem.
 • ve třídě 1b – jsou psi/feny s vysokou exteriérovou kvalitou a s průměrnou povahou (odchylky v povahovém schématu)
 • ve třídě 2a – jsou psi/feny s kvalitním exteriérem a výbornou povahou, jsou vhodní hlavně pro zlepšení povah při udržení odpovídajícího exteriéru
 • ve třídě 2b – psi/feny s kvalitním exteriérem a průměrnou povahou.

Platnost výběrové bonitace a ukončení platnosti výběrového chovu:

Platnost výběrové bonitace je doživotní.

V případě, že se u potomků objevuje velké množství vývojových poruch exteriéru i pracovní upotřebitelnosti, které před splněním výběrové bonitace ještě nebyly známé, je možno psovi/feně ukončit platnost výběrové bonitace i výběrového chovu.

Platnost výběrového chovu ukončuje kolegium rozhodčího pro exteriér, povahu a hlavního poradce chovu.