Zápisní řád MSDK

(Podmínky pro zařazení do chovu musí být splněny před bonitací, tj. RTG DKK, absolvování výstavy se zadáváním CAC).
Změny zápisního řádu schválené členskou schůzí dne 10.3.2018 jsou vyznačeny tučně

    A – chov

    1. Zápisní řád MSDK plně akceptuje zápisní řád Českomoravské kynologické unie.

    2. Chovatel je majitel chovné feny v době jejího krytí.

    Při změně majitele nakryté chovné feny existují 2 možnosti změny vlastnictví :

    1) pronájem chovné feny pro chov

    2) prodej chovné feny

    k bodu 1) – Pronájem chovné feny je v zásadě možný v tom případě, že mezi majitelem feny a pronájemcem je uzavřena písemná smlouva o pronájmu, a fena je v době porodu a až do odběru štěňat u pronájemce. Pronájem chovné feny mezi dvěma chovateli, kteří mají oba dva registrovanou mezinárodně chráněnou chovatelskou stanici je možný neomezeně. Pronájem chovné feny majitelem bez registrované chovatelské stanice chovateli s mezinárodně chráněnou chovatelskou stanicí je možný pouze 1x za život dané chovné feny. Smlouva o pronájmu musí být před krytím poskytnuta hlavnímu poradci chovu.

    k bodu 2) – Při prodeji nakryté feny musí být sepsána smlouva o přechodu chovatelských práv na nového majitele feny. Alespoň 14 dní před kontrolou vrhu musí být prodej feny oznámen hlavnímu poradci chovu.

    3. Chovatel (tj. majitel chovné feny) nemusí být členem MSDK. V tomto případě musí platit zvýšené poplatky za kontroly vrhu a podobně (200%).

    4. K chovu lze použít pouze jedince, kteří prošli bonitací a jsou do chovu zařazeni (viz podmínky chovu). Při krytí v zahraničí je chovatel plně zodpovědný za to, že použitý pes je v zemi svého majitele chovný (potřebné doklady musí chovatel předložit hned s potvrzeným krycím listem), a že splňuje i naše chovatelské podmínky (hlavně RTG DKK, vyšetření srdce). Při krytí fen ze zahraničí musí i ony splňovat podmínky chovu v zemi svého majitele. Při nejužší příbuzenské plemenitbě (incestu) je zapotřebí předem si vyžádat svolení hlavního poradce chovu.

    5. Minimální stáří pro použití k chovu je 18 měsíců (pro psy i feny). Psi splňující podmínky chovnosti mohou být při dobré kondici používáni v chovu neomezeně. Feny mohou být používány k chovu do završení 8 let. Krytí fen po osmém roce pouze po schválení výborem + doložení veterinárního potvrzení o zdravotním stavu feny + vyšetření srdce (echo, sono) ne starší 3 měsíců.

    6. Feny smí rodit 1 x za rok. Změnu termínu (jarní či podzimní krytí) povoluje pouze hlavní poradce chovu. Pokud fena nezabřezla, může být krytá v dalším termínu. Změna termínu není možná, měla-li fena ve vrhu více jak 8 štěňat bez použití kojné feny.

    7. Krycí pes nesmí mít více jak 40 krytí během kalendářního roku. Započítávají se i krytí zahraničních fen.

    8. Zdravá a silná fena smí mít ve vrhu maximálně 12 štěňat. Při silnějším vrhu musí být k dispozici kojná fena. Umělý odchov pouze za pomoci láhve není dovolen. Není-li k dispozici kojná feny, smí fena kojit pouze takový počet štěňat, který odpovídá její kondici a zdravotnímu stavu, což musí chovatel doložit potvrzením veterinárního lékaře, nejdéle do 5 dnů po porodu.

    Použití kojné feny: kojná fena musí být k dispozici u chovatele minimálně od 5.dne po porodu a aspoň do konce 5. týdne stáří štěňat, musí mít kohoutkovou výšku aspoň 50 cm a musí mít dobrou povahu. Kojné feně smí být předloženo maximálně tolik štěňat, kolik má funkčních struků. Musí být zajištěna identita štěňat.

    Životaneschopná, nemocná, špatně vyvinutá štěňata musí být bezbolestně utracena veterinárním lékařem (vystaví o tom potvrzení, které se předloží poradci chovu nejpozději se zápisem štěňat). Barevně odchylná štěňata smí být ve vrhu ponechána (např. bílé skvrny). Jakákoliv nedovolená manipulace (např. chirurgické odstraňování skvrn) se štěňaty vede k okamžitému zastavení chovatelské činnosti. Barevné odlišnosti od standardu musí být zapsány v průkazu původu štěněte (NESTANDARD).

    9. štěňata k odběru musí být minimálně 50 dní stará, musí být odčervena, tetována nebo čipována (provádí pouze veterinární lékař), zdravá. Veterinární lékař provedení tetování nebo čipování zapíše do patřičných dokladů a potvrdí podpisem a razítkem.

    10. Importovaní jedinci, kteří v zemi svého předešlého majitele splnili podmínky chovnosti a mají RTG DKK maximálně 2 stupně, jsou uznáni jako chovní i v ČR – po předložení buď dokladu o chovnosti z kynologického svazu nebo dobrman klubu země majitele, nebo doložení splnění chovných podmínek (RTG, výstavy, psychické testy) země předešlého majitele.

    11. Psi (feny) z ČR mohou být zařazeni do chovu v ČR nejen při splnění bonitace v ČR, ale povoluje se i německé ZTP (potvrzení Dobrman Vereinu D). 

    B – Poradci chovu

    1. Všichni poradci chovu jsou funkcionáři chovatelského klubu.
    
    2. Poradci chovu musí mít odpovídající chovatelské zkušenosti. Začínají působit teprve po pověření hlavním poradcem chovu. Hlavní poradce má právo regionálního poradce odvolat.

    3. Poradci chovu jsou povinni chovatelům radit s chovem a držením dobrmanů.

    4. Regionální poradci chovu kontrolují vrhy ve svém okolí v 1. – 2. týdnu jejich stáří a 42. – 49. den. Namátkové kontroly chovu nařizuje hlavní poradce chovu. U chovatelů, kteří mají zkontrolovány a bez problémů vyhodnoceny alespoň 3 vrhy, může ÚPCH povolit pouze 1 kontrolu vrhu ve věku 6 – 7 mi týdnů stáří štěňat. Poradci chovu provádějí kontroly vrhů pouze na území ČR. Pokud bude chtít chovatel ze závažných důvodů odchovat štěňata mimo území ČR na MSDK, musí tuto skutečnost s dostatečným předstihem ( min. 1 měsíc před přemístěním feny ) ohlásit HPCH včetně přesné adresy umístění a odchovu a být mu nápomocen při zajištění kontrol vrhu. Chovatel musí být při kontrolách vždy přítomen. V tomto případě jsou povinné 2 kontroly vrhu. Veškeré náklady spojené s kontrolami hradí chovatel na místě v hotovosti. Za každou kontrolu se účtuje paušální poplatek 2.000,-Kč + cestovní výlohy a stávající poplatky. Při nesplnění podmínek nebude vrh zapsán.
    5. Poplatky za kontrolu vrhu a cestovné podle vyhlášky je chovatel povinen uhradit poradci chovu ihned po provedené kontrole.


    6. Chovatel je povinen zajistit tetování nebo čipování odborně vyškoleným pracovníkem (veterinární lékař) v době nejdříve 6 týdnů věku štěňat. Celý vrh musí být označen jednotným způsobem. Tetování při kontrole vrhu musí být čitelné, a musí odpovídat přiděleným tetovacím číslům z plemenné knihy. Tetování se provádí do pravého ucha, případně do pravé slabiny. V případě čipování musí chovatel zajistit čtečku čipů, pokud ji poradce chovu nemá.

    7. Poradci chovu mají právo kdykoliv vstoupit do chovatelského zařízení (v přítomnosti chovatele), zkontrolovat chov a umístění všech chovných zvířat a prohlédnout je celé. Je zakázán chov dobrmanů v klecích a neodpovídajících kotcích (viz zápisní řád ČMKU).

    8. Hlavní poradce chovu spolupracuje ve všech oblastech s hlavní plemennou knihou.

    C – Krytí, vrh, hlášení vrhu

    1. Krytí. Chovatel obdrží na požádání od hlavního poradce chovu krycí list. Platnost krycího listu je rok od data vydání. Vystavení krycího listu je zpoplatněno částkou 150,-Kč (do 3 týdnů) nebo 1.000,-Kč (expresní do 3 pracovních dnů). Platba bude provedena na účet klubu nebo adresu pokladníka klubu. Kopii platby zašle chovatel spolu se žádostí o vystavení krycího listu HPCH. Nevyužité krycí listy (po době jejich platnosti) je chovatel povinen neprodleně vrátit HPCH. Volba chovného partnera je věcí chovatele, HPCH je však povinen na požádání chovateli poradit. Incest a krytí 2 : 2 musí být předem HPCH schváleno. HPCH zašle krycí list do 3 týdnů po obdržení žádosti. Chovatel je povinen zaslat hlavnímu poradci správně vyplněný krycí list podepsaný majitelem feny i majitelem psa do 7 dnů po krytí.(ostatní viz A- 4,5).

    2. Vrh. Chovatel je povinen do 3 dní po porodu nahlásit celý vrh hlavnímu i regionálnímu poradci chovu (se kterým se musí domluvit na termínech kontroly) a majiteli psa. (Ve zvláštním případě, kdy regionální poradce nemůže provést kontrolu vrhu, určí hlavní poradce vhodnou osobu).

    3. Produkce štěňat bez průkazu původu ať majitelem chovné feny či psa je neslučitelná s normativy MSDK a je považována za hrubé porušení tohoto řádu s následným zastavením chovatelské činnosti či chovného využití psa a vyloučení jejich majitele z klubu.

    D – Chov

    1. základní ustanovení viz A – 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10)

    2. druhy chovu :
     a) základní chov
     b) pracovní chov
     c) výběrový chov

    ad a) – do základní chovu jsou zařazeni jedinci, kteří splní následující podmínky :
    1 – RTG DKK max. 2/2 – musí být doloženo před bonitací
    2 – úspěšné absolvování základní bonitace s posouzením exteriéru a základních povahových vlastností
    3 – výstavní ocenění z výstavy se zadáváním CAC (lze splnit v ČR, ale i v zahraničí)Výstava musí být splněna před bonitací. Výstavní ocenění – pro psy i feny minimálně známka VD (velmi dobrá).
   
    4 – Pro psy a feny zařazené do chovu od roku 2007 se doporučuje (i pří krytí v zahraničí psy zařazenými do chovu v zemi majitele od roku 2007) – vyšetření srdce zaměřené na dědičnou kardiomyopathii na specializovaných (kardiologických) pracovištích, a to Echo sono (případně i Holter 24hod., EKG, RTG, Doppler), tato vyšetření se provádí z důvodu monitoringu zdravotního stavu dobrmanů pro následné určení postupu při řešení výskytu, popř. vyloučení DCM.


    – v základním chovu lze nakrýt fenu bez všestranné zkoušky 1.stupně psem bez zkoušky 1.stupně podle národního nebo mezinárodního zkušebního řádu za předpokladu, že splňují ostatní podmínky chovnosti. Jedinec bez této zkoušky (chovný v ČR) musí mít aktuální vyšetření srdce (Echo-sono, případně i 24-hod. Holter bez patologického nálezu) provedené maximálně 1 rok před krytím.
    6 – splnění základní bonitace s kódem

    – pro psy V 1 A, V 1B, VD 1A, VD 1B
    – pro feny V 1A, V 1B, VD 1A, VD 1B

    ad b) – pracovní chov :
    1 – úspěšné absolvování základní bonitace (nebo ZTP, Körung)
    2 – výstavní ocenění: pro psy i feny minimálně známka VD (velmi dobrá)
    3 – RTG DKK u obou maximálně 2/2
    4 – zkoušky u obou partnerů alespoň všestranné 2. stupně podle národního nebo mezinárodního zkušebního řádu

    ad c) – výběrový chov :
    1 – úspěšné absolvování výběrové bonitace v ČR (nebo ZTP, Körung)
    2 – výstavní ocenění u obou aspoň 3x výborný, z toho alespoň 1x na speciální, klubové či mezinárodní výstavě se zadáváním CAC a od 2 různých rozhodčích
    3 – RTG DKK u obou maximálně 1/1
  4 – zkoušky u obou partnerů minimálně všestranné 1. stupně podle národního nebo mezinárodního zkušebního řádu
    Pokud se prokáže u chovného jedince závažné genetické onemocnění – DCM, bude mu neprodleně ukončena chovnost.

    E – Poplatky

   Výše poplatků za úkony při chovatelské činnosti


    a) Kontrola vrhu – 100,- Kč/1 štěně. Poplatek se účtuje pouze 1x i při větším počtu kontrol. Z toho náleží klubu 80,- Kč/1 štěně a poradci 20,- Kč/1 štěně.
    b) Kontrola vrhu mimo území ČR – v tomto případě jsou povinné 2 kontroly vrhu. Veškeré náklady spojené s kontrolami hradí chovatel na místě v hotovosti. Za každou kontrolu se účtuje paušální poplatek 2.000,-Kč + cestovní výlohy a stávající poplatky.
    c) Vystavení krycího listu (do 3 týdnů) je zpoplatněno částkou 150,-Kč
    d) Expresní vystavení krycího listu (do 3 pracovních dnů) je zpoplatněno částkou 1.000,-Kč. Platba bude provedena na účet klubu nebo adresu pokladníka klubu. Kopii platby zašle chovatel spolu se žádostí o vystavení krycího listu HPCH. Nevyužité krycí listy po době jejich platnosti je chovatel povinen neprodleně vrátit HPCH.
    e) Tetování a čipování – provádí výhradně veterinární lékař, nemůže provádět poradce chovu (tetování musí být při kontrole vrhu čitelné)
    f) Náklady na dopravu při kontrole vrhu hradí chovatel poradci podle příslušných tarifů a norem a podle použitého dopravního prostředku.

Ke stažení: