Stanovy MSDK

STANOVY SPOLKU MORAVSKO-SLEZSKÉHO DOBRMAN KLUBU

Znění dle usnesení členské schůze ze dne 14. 3. 2015

    Čl. 1. Základní údaje

    1. Název: Moravsko – Slezský dobrman klub spolek  (MSDK s.)

    2. Sídlo: 767 01 Kroměříž, Kotojedy 84

    3. Působnost: Morava a Slezsko

    4. Účel spolku:
         1. Účelem spolku je vyvíjet pro své členy aktivity směřující k jejich zájmu o kynologii a specializované na plemeno dobrman. 
         2. Posláním spolku je zabezpečit zdokonalování a rozvoj plemene dobrman a zabezpečit oprávněné potřeby a zájmy jejich majitelů a chovatelů, členů spolku.
         3. Organizování výstav plemene dobrmanů v rámci ČR za účasti zahraničních chovatelů.      

    5. Právní subjektivita: MSDK s. má plnou právní subjektivitu, má právo nabývat práv a zavazovat se svým jménem.

    6. Formy činnosti spolku: Společenská, odborná a jiná klubová činnost, zaměřená na podporu čistokrevné plemenitby dobrmanů, jejich výcvik, a to jednak v rámci vlastní působnosti, ale i ve spolupráci se subjekty podobného charakteru v rámci České Republiky, Slovenské republiky i zahraničí. V rámci své činnosti realizuje zvláště:

    a) aktivní chovatelskou činnost
    b) odborné poradenství při získávání, držení, chovu a výcviku dobrmanů
    c) opatřování k ochraně zvířat a životního prostředí
    d) zvyšováni odbornosti členů
    e) vydávání závazných opatření na podporu čistokrevné plemenitby
    f) oficiální ustanovení členů do funkcí hlavního a regionálních poradců
    g) odborné, propagační, výstavní a výcvikové akce
    h) vydávání odborných klubových publikací
    i)  organizování sportovního výcviku a zajišťování reprezentace

    Čl. 2. Členství v MSDK s.

    1. Řádným členem MSDK s. se může stát každý občan České republiky i jiného státu, který předloží písemnou přihlášku do klubu. Přijetí člena je vázáno na splnění následujících podmínek, uvedených v přihlášce:

    a) souhlas a podpora poslání klubu a předmětu jeho činnosti
    b) dodržování platného zákona na ochranu zvířat
    c) souhlas s tím, že ve své vlastní zájmové činnosti jako člena MSDK s. bude plnit i interní normy, usnesení členských schůzí a orgánů klubu.

    Členem přispívajícím se může stát rodinný příslušník, nebo člen bez dobrmana. Platí snížený poplatek, má veškerá práva a povinnosti řádného člena.

    2. Trvání členství je podmíněno trvalým dodržováním podmínek členství, uvedených v bodě 1. tohoto článku.

    3. Vznik členství: členství vzniká schválením přihlášky výborem klubu.

    4. Zánik členství:
     a) úmrtím
     b) vystoupením z klubu, oznámeném písemně výboru klubu
     c) vyškrtnutím člena pro neplacení členského příspěvku do 30.6. běžného roku
     d) vyloučením ze závažného důvodu na základě rozhodnutí členské schůze a to na návrh smírčí komise (po obdrženém písemném informování člena, s možností do 15    dní po obdržení podat písemné odvolání).

    5. Práva členů: každý člen má právo zúčastňovat se klubových akcí, členských schůzí, vystupovat na nich a žádat řešení jeho či jiných návrhů, podnětů, stížností a podobně. Má právo se dožadovat pomoci klubu při ochraně vlastních zájmů z oblasti předmětu klubu, má právo na to aby byl informován s činností klubu, výsledky i záměry chovatelské i výcvikové činnosti, i dalších oblastí činnosti klubu. Základním právem člena MSDK s. je právo volit a být volen do orgánů klubu a s výsledky voleb být seznámen.

    6. Povinnosti členů: základní povinností členů je ve stanovených termínech hradit odsouhlasené členské příspěvky. Další povinnost spočívá v účasti na schůzích spolku, účastnit se minimálně 1x za rok klubové výstavy spolku. Za povinnost se ukládá dodržovat chovatelský a bonitační řád.

    Čl. 3. Členské příspěvky a poplatky

    1. Veškeré členské příspěvky schvaluje členská schůze.
    2. Zápisní poplatek je hrazen jednorázově.
    3. Členský poplatek je splatný k 31.12. běžného roku pro následující rok, nejpozději však do 30.6. téhož roku.
    4. Členský příspěvek přispívajícího člena je 50% příspěvku řádného.
    5. Veškeré platby se posílají na konto klubu.

    Čl. 4. Orgány klubu

    Orgány klubu jsou:
     a) členská schůze,
     b) výbor klubu,
     c) smírčí komise,
     d) odborné orgány,
     e) statutární orgány.

    4.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem klubu. Jejím úkolem je především:

    a) Volba předsedy klubu, místopředsedy, předsedy smírčí komise, jednatele, hlavního poradce chovu, referenta pro výcvik.

    b) Schvaluje zaměření klubu, jeho činnosti, jeho výsledky.

    c) Schvaluje rozpočet klubu a výsledky hospodaření.

    d) Stanovuje a mění členské příspěvky a jiné poplatky (na návrh výboru).

    e) Projednává a schvaluje základní klubové normativy.

    f) Usnáší se o změnách stanov, organizačního členění, o rozpuštění klubu.

    g) Schvaluje nebo ruší návrhy výboru na zrušení členství v klubu. Členská schůze je svolávána minimálně 1x ročně.

    4.2. Výbor klubu tvoří:

    a) Předseda klubu – řídí činnost klubu a jeho výboru, je statutárním zástupcem klubu a odpovídá členské schůzi za činnost výboru.

    b) Místopředseda klubu – zastupuje předsedu klubu.

    c) Hlavní poradce chovu – zabezpečuje činnost klubu na úseku chovatelském, jmenuje a řídí regionální poradce, je předsedou chovatelského kolegia.

    d) Ekonom klubu – zabezpečuje hospodářskou činnost klubu, řídí hospodaření se jměním klubu, má uzavřenou dohodu o hmotné zodpovědnosti za prostředky k vyúčtování.

    e) Jednatel – pověřený funkcí zapisovatele, zajišťuje a vyřizuje korespondenci klubu a jeho výboru, je zodpovědný za členskou evidenci klubu.

    f) Referent pro výcvik – řídí činnost klubu po stránce výcviku, organizuje výcvikové tábory, mistrovství ve výkonu, je zodpovědný za provádění zkoušek povahy na bonitacích.

    g) Předseda smírčí komise / kontrolní orgán – řídí činnost smírčí komise, kontroluje plnění usnesení členské schůze, hospodaření majetkem klubu, prověřuje dodržování stanov.

    4.3. Smírčí komise – tvořená
     a) předsedou,
     b) dvěma dalšími členy ustanovenými výborem klubu.

    Smírčí komise plní funkci vnitro klubového orgánu. Schází se podle předsedy komise (jeho dispozic), nebo na žádost předsedy klubu, nejméně však 1x ročně. Smírčí komise dále řeší stížnosti členů, rozpory mezi členy klubu, mezi členy a orgány klubu a podobně. Předkládá závěry svých šetření klubu, který má právo konečného rozhodnutí. Proti zjištění smírčí komise není odvolání v rámci klubu možné. Nad rámec působnosti klubu může člen uplatnit své nároky jen soudní cestou.
    K finanční úhradě nákladů smírčího řízení a s cílem předcházet neopodstatněným stížnostem je každý stěžovatel povinen složit předem částku rovnající se trojnásobku ročního členského příspěvku. Při oprávněné stížnosti se celá částka vrátí stěžovateli. V případě neoprávněné stížnosti celá částka propadá ve prospěch klubu a k úhradě nákladů smírčí komise.

    4.4. Odborné orgány
    a) Chovatelské kolegium – je garantem čistokrevné plemenitby, zajišťuje činnost na úseku chovatelském prostřednictvím hlavního poradce chovu, regionálních poradců. Tvoří ho:
     – hlavní poradce chovu,
     – regionální poradci chovu.

    b) Bonitační komise – zajišťuje průběh a hodnocení bonitací v rámci standardů FCI.

    Tvoří ji:
    – rozhodčí pro exteriér (je předsedou bonitační komise),
    – rozhodčí pro výkon,
    – hlavní poradce chovu.

    c) Výcvikové kolegium – řídí a organizuje výcvik, pořádá mistrovství a klubové závody, výcvikové tábory, pořádá školení figurantů, určuje figuranty na bonitace.

     4.5. Statutární orgány: MSDK zastupuje samostatně předseda spolku.

    Čl. 5. Závěrečná ustanovení

    1. Schvalování základních opatření a norem klubu, chovatelského a bonitačního řádu, rozdělení, sloučení, zrušení klubu

    a) Členská schůze schvaluje uvedená opatření hlasováním při čemž ke schválení je zásadně nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů.

    b) K rozdělení, zrušení klubu či jeho sloučení s jiným klubem stejného zaměření je zapotřebí schválení alespoň tří pětin hlasujících členů, při čemž členská schůze musí být svolána alespoň 6 týdnů předem a na takovém místě, aby se mohla dostavit většina členů.

    c) Ustanovení bodu 1. a) platí pro volby výboru klubu, schvalování základních normativ a hospodaření klubu.

    2. Dispoziční právo s finančními prostředky a majetkem klubu má předseda a ekonom klubu. Mohou omezeně toto právo po rozhodnutí výboru klubu delegovat na jiné členy.

    3. Otázky neřešené stanovami, interními normami a rozhodnutím členské schůze se řeší v souladu s platnými předpisy, včetně předpisů FCI a IDC (mezinárodní klub dobrmanů). Pokud jakákoliv norma či rozhodnutí klubu je v rozporu s těmito předpisy, musí být upravena a do úpravy se považuje za neplatnou, a postupuje se výhradně podle všeobecně platných předpisů.

Změny stanov dle usnesení členské schůze 2.3.2019:
Čl. 1. základní údaje – bod G Formy činnosti spolku
i) organizování sportovního výcviku a zajišťování reprezentace

Změny stanov dle usnesení čl. schůze MSDK ze dne 10.3.2018:
Čl. 2. Členství v MSDK s.
4. Zánik členství
c) vyškrtnutím člena pro neplacení členského příspěvku do 31.3. běžného roku
Čl. 3. Členské příspěvky a poplatky
3. Členský poplatek je splatný k 31.12. běžného roku pro následující rok, nejpozději však do 31.3. téhož roku.