VOLEBNÍ A KÁRNÝ ŘÁD

VOLEBNÍ ŘÁD MORAVSKO-SLEZSKÉHO DOBRMAN KLUBU SPOLEK (MSDK s.)

 1. Volby se konají jednou za 4 roky.
 2. Volit a být volen má právo každý řádný člen, pokud dosáhl 18 let věku, a to do výboru a ostatních orgánů.
 3. Členská schůze vybere ze své základny 3 členy do mandátové a volební komise.
 4. V zájmu objektivity a poznání navržených kandidátů je vhodné návrh zdůvodnit (není podmínkou).
 5. Předsedu klubu volí členové přítomni na členské schůzi přímo z navržených kandidátů tajným hlasováním.
 6. Při hlasování rozhoduje prostá většina hlasů přítomných na členské schůzi.
 7. Zvolený výbor klubu na své ustanovující schůzi rozdělí jednotlivým členům funkce, a to: místopředsedu, jednatele, ekonoma, hlavního poradce chovu, výcvikáře a předsedu smírčí komise. Ostatní členové výboru plní úkoly zadané funkcionáři podle potřeby.
 8. Navržení kandidáti, kteří po volbách nebudou tvořit výbor, budou vedeni jako náhradníci pro případ, že během volebního období dojde ke snížení počtu členů předsednictva.
 9. Datum konání členské schůze a voleb bude členům oznámen minimálně 3 týdny před jejím konáním.

KÁRNÝ ŘÁD MORAVSKO-SLEZSKÉHO DOBRMAN KLUBU SPOLEK (MSDK s.)

Kárný řád platí pro členy Moravsko – Slezského dobrman klubu spolek (dále jen Klubu), a pro všechny, kteří pod jeho hlavičkou provádějí chovatelskou činnost, a kteří svým konáním porušili chovatelské a ostatní normativy této dobrovolné organizace.

Zároveň kárný řád postihne každého člena MSDK s., který svým chováním a jednáním poruší principy chovatelské etiky a slušného chování.

Tento kárný řád je součástí normativ Klubu, které ve svých jednotlivých oddílech přesně vymezí práva a povinnosti chovatelů, majitelů krycích psů a ostatních držitelů dobrmanů.

Členové za porušení normativů Klubu budou potrestáni po schválení výborem a smírčí komisí takto:

 1. napomenutí
 2. finanční postih ve výši 1000 až 5000 Kč
 3. nezapsání vrhu
 4. vyloučení z Klubu a návrhem na vyloučení z ČMKU
 5. pozastavením chovatelské činnosti podle míry prohřešku až do doby 5 let.

Projednání porušení normativ bude za účasti člena, který je porušil. Náklady hradí sám. K jednání bude obeslán doporučeným dopisem alespoň 21 dní předem. Pokud to bude možné a nutné, budou k tomuto jednání přizvání svědci.

Proti rozhodnutí se má právo osoba, která má být dle tohoto kárného řádu trestána, odvolat do 10 dnů, a to k nejvyššímu orgánu – členské schůzi, která potvrdí nebo nepotvrdí rozhodnutí výboru. Při odvolání bude složena kauce 5000 Kč, která v případě potvrzení rozhodnutí propadne ve prospěch klubu, při nepotvrzení rozhodnutí bude vrácena. Při odvolání k členské schůzi má rozhodnutí výboru odkladnou účinnost.

Znění dle schválení členskou schůzí MSDK s. dne 10. 3. 2018.